Legionella-preventie volgens certificering BRL 6010

Legionella-preventie volgens certificering BRL 6010

Legionella-besmetting (de besmetting met de pneumofila bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt) kan ernstige tot zeer ernstige en zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben, zoals gebleken is na de bloemententoonstelling in Bovenkarspel in 1999.

Sinds 28 december 2004 is het “Gewijzigde Waterleidingbesluit” in werking getreden; de opvolger van de ‘Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater’

In het Waterleidingbesluit is vastgelegd dat voor collectieve waterinstallaties in ziekenhuizen, inrichtingen, gebouwen met logiesfunctie, opvangcentra, gebouwen met celfunctie, badinrichtingen, campings en havens een Legionella risicoanalyse dient te worden uitgevoerd.

Voor de eigenaren van alle overige collectieve installaties geldt een zorgplicht met betrekking tot het ter beschikking stellen van deugdelijk leidingwater welke geen micro organismes mag bevatten.

Om die kwaliteit te kunnen waarborgen dient de eigenaar een risicoanalyse uit te (laten) voeren, zonodig een beheersplan op te (laten) stellen en de nodige maatregelen te treffen om te zorgen dat de kans op besmetting met Legionella door de collectieve waterinstallatie tot een minimum wordt beperkt.

Op de te treffen voorzieningen zal toezicht worden uitgeoefend door toezichthouders.

Elektrospekt voert risicoanalyses aan bestaande en nieuwe watertechnische installaties uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bepalingen zoals genoemd in BRL6010, alsmede de ISSO publicaties 55.1. en 55.2.

En we geven aanvullende adviezen over aanleg, met betrekking tot de waterwerkbladen.